Terug

Algemene voorwaarden

 

Versie 6 - 22 Februari 2024

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen van artikelen bij Siliconesandmore.com:

Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Siliconesandmore.com en op alle overeenkomsten die met Siliconesandmore.com worden aangegaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Als de Klant verwijst naar zijn/haar eigen voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij Siliconesandmore.com hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

1.3 Afwijking van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.4 Door een aanbieding te accepteren of een bestelling te plaatsen, aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.5 Onder “Klant” wordt verstaan elke bezoeker van de internetsite www.Siliconesandmore.com, evenals elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan met Siliconesandmore.com.

1.6 Siliconesandmore.com behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door gebruik te maken van de internetsite van Siliconesandmore.com en/of een bestelling te plaatsen, aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden, evenals alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de internetsite.

 

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Siliconesandmore.com zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

2.2 Siliconesandmore.com behoudt uitdrukkelijk het recht om prijzen te wijzigen, met name als dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en Siliconesandmore.com zijn het er uitdrukkelijk over eens dat een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de Klant is verzonden via elektronische communicatie. De elektronische bestanden van Siliconesandmore.com gelden, voor zover de wet dit toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge, telefonische of e-mailmededelingen met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Siliconesandmore.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig in overeenstemming zijn met de verstrekte informatie. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 3: Prijzen en Betalingen

3.1 Alle door Siliconesandmore.com vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, Britse pond of Amerikaanse dollar, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzendkosten staat vermeld op de internetsite.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die specifieke aanbieding.

3.4 Siliconesandmore.com kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald:

 • Betaling vooraf op bankrekening: De Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over naar bankrekening 54.22.90.863 ten name van Siliconesandmore.com te Limburg (Nederland).
 • Betaling via iDeal: De klant betaalt vooruit de productkosten inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over naar Siliconesandmore.com te Limburg (Nederland). Hierbij gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van iDeal.

3.7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

 • Betaling via PayPal: Hierbij gelden de voorwaarden van PayPal.
 • Betaling via e-banking Duitsland: Hierbij gelden de betaalvoorwaarden van Sofort Banking.
 • Betaling via Mr Cash België: Hierbij gelden de betaalvoorwaarden van Mr Cash.
 • Betaling via Klarna: Hierbij gelden de betaalvoorwaarden van Klarna Bank AB.

3.8 Wanneer u bij ons bestelt, resulteert dit in een e-mail met een factuur. Zolang wij het geld niet hebben ontvangen, zullen wij de producten niet versturen. In dat geval geldt er geen betaalverplichting. Als wij uw betaling niet binnen 2 weken ontvangen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd.

De betaalverplichting bestaat alleen wanneer u onder rembours bestelt. Tenzij u aan de deur het pakket weigert en laat terugsturen. In dat geval bent u alleen de rembourskosten verschuldigd. 


Artikel 4: Levering

4.1 Leveringstermijn en Betaling: Siliconesandmore.com houdt de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

 • Bij betaling vooraf (via overboeking, iDeal, Sofort Banking, Mr. Cash en PayPal) versturen wij de bestelde artikelen doorgaans op de eerste werkdag waarop de betaling vóór 16.00 uur kan worden gecontroleerd.

 • De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn. Een overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden. Tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. In dat geval heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde bedragen zullen worden geretourneerd.

4.2 Producten tijdelijk niet op voorraad: Indien een product tijdelijk niet op voorraad is en door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen worden per e-mail of telefonisch aan de Klant gemeld.

4.3 Leveringsadres: Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Verzending gebeurt via de reguliere pakketpost van Post NL of Transmission.

4.4 Verzendkosten: De verzendkosten van bestellingen worden bepaald op basis van de actuele tarieven van Post NL. Deze kosten worden berekend op basis van het totale gewicht van de bestelde artikelen en het verpakkingsmateriaal. De Klant is verplicht om artikelen op eigen kosten te retourneren.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Overdracht van eigendom: De eigendom van producten gaat pas over op de Klant wanneer de Klant alle verschuldigde bedragen aan Siliconesandmore.com heeft voldaan op grond van enige overeenkomst. Het risico met betrekking tot de producten gaat echter al over op het moment van aflevering. Als de Klant nalaat de producten in ontvangst te nemen, zijn alle daaruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen naar Siliconesandmore.com moeten vooraf via e-mail aan ons worden gemeld en zijn voor rekening van de Klant, waarbij de retourzendingen franco moeten zijn.

Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht

6.1 Onderzoek bij aflevering: De Klant is verplicht om de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken om te controleren of ze aan de overeenkomst voldoen. Hierbij moet rekening worden gehouden met kleine maat- en kleurverschillen ten opzichte van de producten die op de website zijn afgebeeld. Als de producten niet aan de overeenkomst voldoen, dient u Siliconesandmore.com hiervan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Dit kan via e-mail naar [email protected].

6.2 Niet-conforme producten: Als is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Siliconesandmore.com de keuze om de betreffende producten te vervangen door nieuwe producten na retournering, of om de factuurwaarde van de producten te restitueren.

6.3 Bedenktijd: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit kan de consument doen door een e-mail te sturen naar [email protected] met vermelding van naam en ordernummer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, wordt de koop als definitief beschouwd.

6.4 Kosten in het geval van herroeping: Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Als de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Dit is onder voorwaarde dat het product al is teruggestuurd naar de webwinkelier of dat er sluitend bewijs van volledige terugzending kan worden overlegd.

6.5 Uitsluiting van herroepingsrecht: Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 • Producten die op maat zijn gemaakt voor een specifieke persoon.
 • Producten die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggestuurd.
 • Producten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 • Producten met een houdbaarheidsdatum waarvan de verzegeling is verbroken of de verpakking is geopend.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Siliconesandmore.com is niet verplicht om enige schadevergoeding te betalen aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Siliconesandmore.com. Bovendien is Siliconesandmore.com niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, en winst- of omzetderving.

7.2 Indien Siliconesandmore.com, om welke reden dan ook, verplicht is om enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Dit is conform de wettelijke vereisten van dit moment.

Artikel 8: Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Siliconesandmore.com niet verplicht om haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Siliconesandmore.com optreedt en waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, en het ontbreken van vereiste overheidsvergunningen. Ook storingen in (telecommunicatie-)netwerken, verbindingen, gebruikte communicatiesystemen, of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de internetsite vallen onder overmacht.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen over de producten en/of de internetsite berusten bij Siliconesandmore.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten vallen octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, en andere (intellectuele eigendoms)rechten, inclusief al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, inclusief verveelvoudiging, tenzij uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Siliconesandmore.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Uitzondering hierop is privégebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10: Persoonsgegevens

10.1 De door de Klant verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Siliconesandmore.com en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van de bestelling.
 • De betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
 • Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.
 • Het doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen, acties, of het verstrekken van relevante informatie of nieuwsbulletins vanuit Siliconesandmore.

10.2 Siliconesandmore.com houdt zich aan de toepasselijke privacyregelgeving en wetgeving.

10.3 Siliconesandmore.com verstrekt expliciet geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Limburg (Nederland).

Artikel 12: Diversen

 • Siliconesandmore.com is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder Nedform BV, K.V.K nummer: 14.08.53.24.
 • Het BTW-identificatienummer (omzetbelastingsnummer) van Nedform BV is: NL8146.05.941.B01.
 • Gelieve alle correspondentie te zenden aan Siliconesandmore.com, met email-adres [email protected].
 • Wanneer door Siliconesandmore.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Siliconesandmore.com deze algemene voorwaarden soepel toepast.
Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »