Terug

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 V5 15/03/2018

De navolgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij bestellingen van artikelen bij Siliconesandmore.com

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Siliconesandmore.com en op alle met Siliconesandmore.com aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door één of meerdere partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Siliconesandmore.com is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite www.Siliconesandmore.com dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Siliconesandmore.com in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Siliconesandmore.com behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Siliconesandmore.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Siliconesandmore.com zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Siliconesandmore.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en Siliconesandmore.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Siliconesandmore.com gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Siliconesandmore.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 Alle door Siliconesandmore.com vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, Britse Pond of Amerikaanse Dollar, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld. 

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 Siliconesandmore.com kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de navolgende manier worden betaald:

• Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over op bankrekening 54.22.90.863 ten name van Siliconesandmore.com te Limburg(Nederland).

• Betaling via iDeal; De klant betaalt vooruit de productkosten inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over naar Siliconesandmore.com te Limburg(Nederland). Hierbij gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van iDeal.

3.7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

• Betaling via PayPal. Hierbij gelden de voorwaarden van Paypal

• Betaling via e-banking Duitsland. Hierbij gelden de betaalvoorwaarden van sofort banking.

• Betaling via Mr Cash België. Hierbij gelden de betaalvoorwaarden van Mr Cash

• Betaling via Klarna. Hierbij gelden de betaalvoorwaarden van Klarna Bank AB

3.8 Wanneer u bij ons besteld resulteert dit in een email met factuur. Zolang wij het geld niet ontvangen zullen wij de producten niet versturen. Er geldt dan geen betaalverplichting. Wanneer wij uw betaling niet binnen 2 weken ontvangen wordt uw bestelling automatisch geannuleerd.

Betaalverplichting bestaat alleen wanneer u onder rembours besteld. Tenzij u aan de deur het pakket weigert en laat terugsturen. U bent in dit geval alleen de rembourskosten verschuldigd. 

Artikel 4 Levering
4.1 Siliconesandmore.com heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

• Bij betaling vooraf (overboeken, iDeal, sofort banking, Mr Cash en PayPal) versturen wij de bestelde artikelen in de regel op de eerste werkdag waarop de betaling kan worden gecontroleerd voor 16.00 uur

• De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Verzending vindt plaats via de reguliere verzending van pakketpost via Post NL of Transmission. 

4.4 De verzendkosten van orders worden bepaald op basis van de actuele tarieven van Post NL. Deze worden berekend aan de hand van het totaal gewicht van de bestelde artikelen en verpakkingsmateriaal. De klant is gehouden om artikelen op eigen kosten te retourneren. 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Siliconesandmore.com verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment van aflevering. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Siliconesandmore.com vragen wij vooraf aan ons door te geven via e-mail zijn voor rekening van de Klant en moeten franco.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Siliconesandmore.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering van de levering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Dit doet u via email aan [email protected].

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Siliconesandmore.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Bedenktijd:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen door een e-mail te sturen naar [email protected] met naam en ordernummer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 3. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.4 Kosten in het geval van herroeping:

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

6.5 Uitsluiting van herroepingsrecht:

 1. Producten die op maat gemaakt zijn voor een bepaald persoon.
 2. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 3. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 4. Producten met een houdbaarheidsdatum waarvan de verzegeling verbroken is of de verpakking is geopend.


Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Siliconesandmore.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Siliconesandmore.com. Siliconesandmore.com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.2 Wanneer Siliconesandmore.com, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Siliconesandmore.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Siliconesandmore.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Siliconesandmore.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Siliconesandmore.com vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• het verwerken van de bestelling;

• de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres

• het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site

• het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins vanuit Siliconesandmore.

10.2 Siliconesandmore.com neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 Siliconesandmore.com verstrekt uitdrukkelijk geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Limburg (Nederland).

Artikel 12 Diversen
12.1 Siliconesandmore.com is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder Nedform BV, K.V.K nummer: 14.08.53.24 

12.2 BTW-identificatienummer (omzetbelastingsnummer) van Nedform BV is: NL8146.05.941.B01

12.3 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Siliconesandmore.com, met email-adres [email protected].

12.4 Wanneer door Siliconesandmore.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Siliconesandmore.com deze algemene voorwaarden soepel toepast.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »