Terug

Neviprim Hechtprimer

 • Neviprim Hechtprimer
 • Neviprim Hechtprimer
 • Neviprim Hechtprimer

Op voorraad

 • Artikelcode: S10781

Neviprim hechtprimer voor beton, hout, metaal, plastic, polyester etc...

€ 9,95
€ 8,22 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!
Placeholder4.82

Uitstekend

Productomschrijving

Neviprim Hechtprimer

Neviprim hechtprimer is een 1 component poly urethaan hechtprimer.

Neviprim hechtprimer is onder andere geschikt voor hechting van polyester op verschillende ondergronden zoals beton, hout, metaal, plastic, oud polyester etc...

De extreme slijtvastheid, slagvastheid en chemische bestendigheid maken Neviprim-films zeer geschikt als:

 • sealer en impregnatiemedium voor beton,
 • een bindmiddel voor antislipcoatings,
 • een primer voor GRP,
 • een coating voor beton die bestand is tegen stookolie en slijtage, bijvoorbeeld in garages, of voor vloeren
 • een coating voor muren en plafonds in laboratoria, chemische fabrieken, enz.

 

De films harden uit tot stralende glans en kunnen ook worden aanbevolen voor:

 • houten vloeren die onderhevig zijn aan zware slijtage zoals in bowlingbanen, rolschaatsen ijsbanen, danszalen, gymzalen en scholen.
 • Neviprim is ook een ideaal gebleken voor het coaten van sportartikelen zoals speren, bowlingpinnen, golfballen, baseball knuppels, hockeysticks, tennisrackets, enz.

 

Bij gebruik buitenshuis verliest Neviprim glans en wordt het geel.

 

Toepassing

Bij gebruik als primer voor GRP (glas reinforced polyester ofwel glasvezel versterkt polyester) wordt doorgaans 250 gram primer per m² ondergrond gebruikt.

Bij een zeer zuigende ondergrond kunnen meerdere lagen nodig zijn.

Zoals bij alle primers dient ook deze primer uiterst dun aangebracht te worden om een goede hechting en een luchtbelvrij resultaat te verkrijgen.

De uithardtijd van deze primer hang sterk af van de ondergrond temperatuur, luchtvochtigheid en dikte van aanbrengen.

Bij 20oC met een luchtvochtigheid van 50% en een aangebrachte dikte van 200 micrometer (kwastdikte of rollerdikte) geldt:

 • Stofvrij na 40 minuten
 • Plakvrij / droog na 180 minuten
 • Sterk en bewerkbaar na 24 uur
 • Volledig doorgehard na 7 dagen

Bij lagere temperaturen of lagere luchtvochtigheid zullen de tijden toenemen.


Indien een dikkere laag gewenst is, kunnen meerdere lagen over elkaar gemaakt worden. Een volgende laag kan men na 6 tot 8 uur aanbrengen op kamertemperatuur.

Laat niet meer dan 24 uur drogen tussen lagen of tussen de laatste laag en het te primeren materiaal (zoals polyester). Bij te lange droogtijd werkt de hechting niet voldoende.

 

Houdbaarheid

Een gesloten verpakking in droge en donkere ruimte onder 30oC is ongeveer 2 jaar houdbaar.

 

Veiligheid

Houd containers goed gesloten. Bewaar en hanteer Neviprim op een droge, goed geventileerde plaats uit de buurt van warmtebronnen of ontsteking en direct zonlicht. Vermijd mogelijke vonken door bijvoorbeeld elektrostatische lading. Weeg nooit in de opslagruimte. 

Raadpleeg de materiaalveiligheid. Gebruik handschoenen, spatbril en werk in een geventileerde ruimte of met gasmasker voor organische dampen. Handen en huid goed wassen na contact of na gewoon gebruik, ogen en mond uitspoelen bij ongelukken.

Verdere belangrijke veiligheidsinformatie

H-Code gevarenaanduidingen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H332 - Schadelijk bij inademing.
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 

P-Code voorzorgsmaatregelen

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet
roken.
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 - Explosieveilige elektrische/ventilatie-verlichtings/apparatuur gebruiken.
P242 - Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 - Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 - Gezicht, handen en blootgestelde huid grondig wassen na bewerking
P285 - Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid met water afspoelen/afdouchen.
P370 + P378 - In geval van brand: CO2, droge chemische stof of schuim gebruiken voor uitblussing
P308 + P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P304 + P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan
ademen.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-aanwijzingen op dit etiket).
P362 + P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P342 + P311 - Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P403 + P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 - Achter slot bewaren.
P403 + P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke en nationale voorschriften.

 

Documentatie

NL - Productinformatie Neviprim hechtprimer.pdf

NL - Veiligheidsblad Neviprim Hechtprimer.pdf

   

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Neviprim Hechtprimer

  Neviprim Hechtprimer

  € 9,95

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »