Terug

Siliconen Primer Wacker ELASTOSIL® AUX G 3243

 • Siliconen Primer Wacker ELASTOSIL® AUX G 3243
 • Siliconen Primer Wacker ELASTOSIL® AUX G 3243

Op voorraad

 • Artikelcode: A11838

✔ Biedt uitstekende hechting op diverse ondergronden.
✔ Voor additie siliconen
✔ Op basis van oplosmiddelen
✔ Diverse toepassingsmethoden (bijv. coaten, dompelen, borstelen, spuiten)
✔ Verdere verdunning in organische oplosmiddelen mogelijk

€ 108,90
€ 90,- Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!
Placeholder4.82

Uitstekend

Productomschrijving

Siliconen Primer Wacker ELASTOSIL® AUX G 3243

ELASTOSIL® AUX G 3243 is een oplossing van siloxanen en reactieve silanen in organische oplosmiddelen. Het wordt gebruikt voor de voorbehandeling van metalen, keramische, glazen of andere polymere substraatoppervlakken om een uitstekende hechting aan de vervolgens gevulkaniseerde ELASTOSIL® R vaste siliconenelastomeren (HCR/HTV, peroxide uitharding) mogelijk te maken.

Na verdamping van de oplosmiddelen wordt bij blootstelling aan luchtvochtigheid een stijve film van siliconenhars gevormd. De primerfilm hecht stevig aan een grote verscheidenheid van substraten en dient als hechtingsbevorderaar voor later aangebrachte siliconenrubbers.

LET OP. De primer heeft een ontstekingstemperatuur van 3°C (vanaf 3°C beginnen brandbare gassen te verdampen). Wees voorzichtig! 

Verwerking

Aanbevolen wordt alle oppervlakken van de ondergrond te reinigen met oplosmiddelen (bijv. white spirits gevolgd door ethanol of aceton) voordat ELASTOSIL® AUX G 3243 wordt aangebracht. De primer kan rechtstreeks of in verdunde vorm worden aangebracht met verschillende applicatiemethoden (bijv. coaten, dompelen, borstelen of spuiten). Aanbevolen wordt de primer vóór het aanbrengen grondig te roeren.

De resulterende primerlaag moet zo dun mogelijk zijn. Gewoonlijk worden de beste resultaten bereikt met een primerlaag tussen 1 en 10 µm dikte, wat overeenkomt met een coatinggewicht van 5 tot 50 g/m². Als de primer moet worden verdund, kunnen organische oplosmiddelen zoals white spirit of ISOPAR® E worden gebruikt in een verhouding van maximaal 1:10.
Als een visuele controle van de aangebrachte primerlaag gewenst is, kan aan de primer een rood kleurconcentraat worden toegevoegd. Gelieve contact op te nemen met uw technisch of commercieel contact bij WACKER voor meer informatie.

Na het aanbrengen van de primer moet het oplosmiddel gedurende minstens 2 uur bij kamertemperatuur en matige luchtvochtigheid verdampen om de vorming van een consistente primerlaag mogelijk te maken. Het wordt aanbevolen het siliconenrubber kort daarna aan te brengen, maar niet later dan 2 dagen. In sommige gevallen kan de hechting worden verbeterd door het gegronde substraat na verdamping van de oplosmiddelen te verwarmen tot 100-150°C gedurende maximaal een uur.

Het is belangrijk op te merken dat in sommige gevallen de aanvankelijke hechting voldoende zal zijn voor de verwerking, terwijl de maximale kleefkracht pas na enkele dagen wordt bereikt.

Wanneer hechting van siliconenelastomeren op zeer gladde ondergronden moet worden bereikt, wordt aanbevolen het oppervlak op te ruwen door slijpen of stralen. Bij metalen moet het substraat enkele uren de tijd krijgen om zijn zuurstoflaag te regenereren alvorens ELASTOSIL® AUX G 3243 aan te brengen. Aangezien de hechting wordt bepaald door de aard van de ondergrond, het aangebrachte siliconenelastomeer en de verwerkingsparameters, zijn goede proeven absoluut noodzakelijk.

Houdbaarheid

Minstens 1 jaar. Indien bewaard tussen 10 en 25°C en buiten direct zonlicht.

Opslag

Belangrijke opmerking:

ELASTOSIL® AUX G 3243 is gevoelig voor vocht. Bij contact met vocht wordt de vloeibare primer troebel en wordt de kleefkracht van de primer aangetast. ELASTOSIL® AUX G 3243 moet daarom na gebruik in een afgesloten verpakking worden bewaard. Bovendien wordt sterk aangeraden de primer voor het aanbrengen goed te roeren of te schudden.

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

P-Code voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Veiligheidshandschoenen/beschermende kledij/oogbescherming dragen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P370 + P378 In geval van brand: blussen met bluspoeder, alcoholbestendig schuim of koolstofdioxide.

P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar afvalverwerking.


Productinformatie

NL - Productinformatie Primer ELASTOSIL® AUX G 3243

SDS NL Safety data sheet Primer ELASTOSIL® AUX G 3243

PCS Product compliance sheet Primer ELASTOSIL® AUX G 3243.pdf

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Siliconen Primer Wacker ELASTOSIL® AUX G 3243

  Siliconen Primer Wacker ELASTOSIL® AUX G 3243

  € 108,90

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »