Terug

Siliconen Primer Wacker G791

 • Siliconen Primer Wacker G791

Op voorraad

 • Artikelcode: A11931 + A11930

✔ laag gehalte aan oplosmiddelen
✔ eenvoudige verwerking
✔ 2 componenten mengverhouding 1:1
✔ uitstekende hechting
✔ geen droging nodig

€ 175,-
€ 144,63 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!

Productomschrijving

Siliconen Primer Wacker G791

WACKER® PRIMER G 791 A/B is een tweecomponenten, additievernettend voorstrijksysteem verdund in een organisch oplosmiddel. De primer wordt op de ondergrond aangebracht en vormt na uitharding een primerfilm die zich stevig aan de ondergrond hecht. Het aanbrengen van een siliconenrubber op het gegronde substraat en de daaropvolgende vulkanisatie zal dan resulteren in een hechte band tussen het siliconenrubber en het substraat.

Deze primer is geschikt voor alle additie siliconen (Siliconen additie...) varianten uit onze webshop.  

De meeste siliconen hechten vaak niet chemisch aan een oppervlak. Om de hechting te bevorderen moet daarom een primer gebruikt worden.

Toepassingen

 • Beveiligingen
 • Kabelaccessoires
 • Isolatoren

Verlijmingsmiddel dat bij voorkeur wordt gebruikt voor het verlijmen van additieuithardende siliconenrubbers op gevulkaniseerde, additieuithardende rubbers (bijv. WACKER® ELASTOSIL® RTV-2, LSR en R plus of WACKER® POWERSIL® RTV-2 en LSR). WACKER® PRIMER G 791 A/B is bijzonder geschikt voor het verlijmen van additiehardende POWERSIL® XLR® 630/640 op gevulkaniseerde siliconenrubber van dezelfde kwaliteit.

LET OP: De primer heeft een ontstekingstemperatuur van 3°C (vanaf 3°C ontstaan er ontvlambare gassen). u dient hier dus zeer voorzichtig mee om te gaan!

Verwerking

De te primen oppervlakken moeten droog zijn en vrij van vet, olie, was, stof, roest of andere verontreinigingen. Ook schimmelvrij makende middelen van de vorige vulkanisatiecyclus op het siliconenrubber substraat moeten worden verwijderd. Het oppervlak moet worden gereinigd, bijvoorbeeld met een apolair oplosmiddel zoals minerale spiritus (kooktraject tussen 80 °C en 140 °C), gevolgd door een polair oplosmiddel, zoals aceton. Zeer gladde oppervlakken kunnen worden opgeruwd door te slijpen totdat de glans van het oppervlak verdwijnt. Losse deeltjes moeten worden verwijderd.

Componenten A en B moeten gehomogeniseerd worden voor gebruik. A en B worden gemengd in een gewichtsverhouding van 1:1. De potlife van het gekatalyseerde primermengsel is 2 - 3 dagen bij kamertemperatuur en kan worden verlengd door afkoeling tot ongeveer 1 week bij 6 °C. Opslag in goed afgesloten verpakking.

Wacker Primer G 791 A/B [1.0] wordt in een dunne laag aangebracht met een kwast, door dompelen of spuiten. De primerlaag moet 20 - 60 minuten bij 100 - 120 °C vulkaniseren.

Het siliconenrubber moet indien mogelijk snel na het opwarmproces op het gegronde oppervlak worden aangebracht. Het wordt aanbevolen om dit niet later te doen dan ongeveer 2 dagen na het primen van de ondergrond. Anders kan de kleefkracht afnemen. Voordat het siliconenrubber wordt aangebracht, moet het geprimerde oppervlak vrij zijn van verontreinigingen.

Belangrijk De aanvangshechting direct na vulkanisatie van het rubber zal in veel gevallen al hoog zijn. In sommige gevallen is de aanvangshechting echter voldoende voor het hanteren van de composiet, terwijl de maximale kleefkracht pas na ongeveer 4 dagen wordt bereikt. Extra uitharding van het uitgeharde rubber bij 70 °C - 150 °C zal de hechting verder verbeteren. Eenmaal geopende verpakkingen met WACKER® PRIMER G 791 A/B moeten goed afgesloten worden bewaard op een koele en droge plaats. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de brochures op www.wacker.com.

Houdbaarheid

Ten minste 1 jaar. Mits opgeslagen tussen 10 en 25°C en buiten direct zonlicht.

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

P-Code voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Veiligheidshandschoenen/beschermende kledij/oogbescherming dragen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P370 + P378 In geval van brand: blussen met bluspoeder, alcoholbestendig schuim of koolstofdioxide.

P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar afvalverwerking.


Productinformatie

Productinformatieblad Siliconen Primer Wacker G791

SDS Wacker Primer G791 A NL.pdf

SDS Wacker Primer G791 B NL.pdf

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Recent bekeken

  • Wacker Siliconen Primer Wacker G791

  Siliconen Primer Wacker G791

  € 175,- € 144,63 Excl. btw

  ✔ laag gehalte aan oplosmiddelen
  ✔ eenvoudige verwerking
  ✔ 2 componenten mengverhouding 1:1
  ✔ uitstekende hechting
  ✔ geen droging nodig

  Vergelijk
   Vergelijk producten Verwijder alle producten

   You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Siliconen Primer Wacker G791

    Siliconen Primer Wacker G791

    € 175,-

    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »