Terug

Siliconen Primer Wacker AV (SLM 74300)

 • Siliconen Primer Wacker AV (SLM 74300)

Niet voorradig, neem aub contact op.

 • Artikelcode: A10892 + A10891

✔ laag gehalte aan oplosmiddelen
✔ eenvoudige verwerking
✔ 2 componenten mengverhouding 2:1
✔ uitstekende hechting
✔ geen droging nodig

€ 160,-
€ 132,23 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!
Placeholder4.82

Uitstekend

Productomschrijving

Siliconen Primer Wacker AV (SLM 74300)

Het mengsel vormt een stijve film van siliconenhars bij blootstelling aan luchtvochtigheid bij omgevingstemperatuur of verhoogde temperatuur en hecht zich stevig aan het substraat. Het daarop aangebrachte gekatalyseerde siliconenrubber vormt dan tijdens de vulkanisatie een hechte band met deze harsfilm. Deze primer is geschikt voor alle additie siliconen (Siliconen additie...) varianten uit onze webshop.  

De meeste siliconen hechten vaak niet chemisch aan een oppervlak. Om de hechting te bevorderen moet daarom een primer gebruikt worden.

Zelfs met grote hoeveelheden siliconenvloeistof gemodificeerde siliconenrubberformuleringen, van het soort dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het maken van drukkussens, ontwikkelen een uitstekende hechting op aluminium of multiplex-dragerplaten wanneer SLM 74300 (Primer AV) wordt gebruikt.

Deze primer werkt op:

 • Metalen (zoals aluminium, lood, ijzer, staal)
 • Hout
 • Enkele kunststoffen (zoals PETG, Nylon, acrylaat, epoxy, PVC)
 • Andere ondergronden

LET OP: De primer heeft een ontstekingstemperatuur van 3°C (vanaf 3°C ontstaan er ontvlambare gassen). u dient hier dus zeer voorzichtig mee om te gaan!

Verwerking

Mengen
Om een gebruiksklaar mengsel te verkrijgen moeten de componenten A en B in de verhouding 2 : 1 worden gemengd.

Vanwege de lage viscositeit van de componenten kan dit worden bereikt door het gesloten mengvat gewoon te schudden.

Het uiteindelijke mengsel heeft een potlife van ongeveer 2 uur. Na die tijd kunnen wij een goede hechting niet meer garanderen.

Daarom is het belangrijk alleen die hoeveelheid te mengen die in dat tijdsbestek kan worden verwerkt. Met 1 g gebruiksklaar mengsel kan een oppervlakte van ca.
100 cm2 multiplex of 500 cm2 aluminium gegrond worden.

Let op!
Bij het mengsel van A en B kunnen kleine hoeveelheden waterstofgas vrijkomen. Sluit het mengvat daarom nooit goed af.

Voorbereiding van de ondergrond
De te primen oppervlakken moeten droog zijn en vrij van vet, olie of andere verontreinigingen.
Het oppervlak moet eerst worden gereinigd met een apolair oplosmiddel zoals minerale spiritus (bij een kooktraject van 80 °C tot 140 °C), gevolgd door een polair oplosmiddel, bij voorkeur aceton.
Losse deeltjes moeten worden verwijderd en zeer gladde oppervlakken moeten door slijpen worden opgeruwd.

Aanbrengen van de primer
De primer wordt het best aangebracht met een kwast, hoewel dompelen of spuiten ook mogelijk is. Op relatief gladde, niet-absorberende oppervlakken zoals aluminium moet de primer zo dun mogelijk en zonder luchtbellen worden aangebracht. Op zeer ruwe of absorberende oppervlakken, zoals multiplex, moet de coating vrij royaal worden aangebracht.

Aanbrengen van het rubber

Een voordeel ten opzichte van gewone primers is dat het gekatalyseerde siliconenrubber onmiddellijk na het aanbrengen van de primerlaag kan worden aangebracht. Drogen of verwarmen is niet nodig.
De gekatalyseerde siliconenrubber moet uiterlijk na 7 uur op de primerlaag worden aangebracht omdat anders een afname van de kleefkracht kan optreden.
Gewoonlijk is er na 6 uur voldoende hechting ontstaan om de pads zonder problemen te kunnen verwijderen.

Houdbaarheid

De componenten A en B van SLM 74300 worden het best bewaard tussen 5 °C en 30 °C in de goed gesloten originele verpakking. De "houdbaarheidsdatum" van elke partij staat op het productetiket.
Opslag na de op het etiket vermelde datum betekent niet noodzakelijk dat het product niet meer bruikbaar is. In dat geval moeten echter de voor het beoogde gebruik vereiste eigenschappen om redenen van kwaliteitsborging worden gecontroleerd.

Veiligheidsinformatie

Let op!
Component B van SLM 74300 kan in aanwezigheid van bepaalde stoffen waterstofgas of waterstofhoudende oligomeren ontwikkelen. Neem het veiligheidsinformatieblad in acht.
Bij het mengsel van A en B kan ook waterstofgas vrijkomen. Sluit het mengvat daarom niet goed af.

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

P-Code voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Veiligheidshandschoenen/beschermende kledij/oogbescherming dragen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P370 + P378 In geval van brand: blussen met bluspoeder, alcoholbestendig schuim of koolstofdioxide.

P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar afvalverwerking.


Productinformatie

NL - Productinformatie Wacker primer AV.pdf

Wacker Primer AV

NL - Veiligheidsblad Wacker Primer AV A.pdf

NL - Veiligheidsblad Wacker Primer AV B.pdf

Specificaties

Specificaties voor: Siliconen Primer Wacker AV (SLM 74300)

 • Geschikt voor condensatie siliconen +
 • Geschikt voor additie siliconen ++
 • Geschikt voor peroxide verhardende siliconen NA
 • Hechting met siliconen ondergrond +/-
 • Hechting aan metaal +
 • Bekijk alle specificaties
 • Hechting aan hout ++
 • Hechting aan verschillende kunststoffen NA
 • Hechting aan accrylaat NA
 • Hechting aan (geannodiseerd) aluminium ++
 • Hechting aan polyamide NA
 • Hechting aan Polyester NA
 • Hechting aan polyurethaan NA
 • Hechting aan glas NA
 • Hechting aan keramiek NA
 • Aantal componenten 2
 • Vlampunt 2 oC
 • Viscositeit, kinematisch, mm²/s 33
 • Dichtheid @20oC g/cm³ 0,98
 • Werkzame stof % NA
 • Kleur Kleurloos tot geel helder
 • Oplosmiddel NA
 • Opbrengen met NA
 • Warmte behandeling nodig? No
 • Oplosbaar in NA
 • Beschrijving 2-componenten primer om de hechting tussen hout of aluminium en gekatalyseerde additieverhardende rubber te bevorderen. Werkt met siliconen met een zeer hoog oliegehalte
 • Opmerking Primer hoeft niet te drogen of te bakken voor verder gebruik!

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Siliconen Primer Wacker AV (SLM 74300)

  Siliconen Primer Wacker AV (SLM 74300)

  € 160,-

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »